Vítejte na našem eshopu, v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Návod na pruty

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ZÁRUČNÍ LIST NA RYBÁŘSKÉ PRUTY


Tento návod k užívání a záruční list je nedílnou součástí příslušenství každého prutu, a proto dbejte na to, aby byl při prodeji řádně vyplněn ve všech bodech, jinak nebude možné při uplatněné reklamaci záruku na zboží uznat.

VŠEOBECNÉ INFORMACE


Rybářské pruty, které se Vám dostávají do ruky, ať již dělené nebo teleskopické, jsou vyrobeny na základě nejnovějších poznatků vědy a s použitím nejmodernějších materiálů, které dávají prutům výjimečné vlastnosti a umožňují dosáhnout při lovu ryb vynikajících výsledků. Tyto materiály, kvalitní epoxidované pryskyřice, skelná vlákna, uhlík a kevlar ve vhodných vzájemných kombinacích, umožňují vyrobit pruty určené pro všechny druhy rybolovných technik a k lovu všech druhů ryb. Vyznačují se nízkou hmotností a velkou pevností, umožňující snadnou manipulaci. Konstrukce prutů je taková, aby akce odpovídala požadavkům na prut kladeným, v závislosti na druhu ryby, kterou s konkrétním prutem lovíme a umožňuje dobrý kontakt od záseku až po vylovení. Dobrému výkonu prutů pomáhá i vhodný materiál a odpovídající konstrukce rukojeti a podstatně se podílí i výběr vhodné velikosti a množství vodících oček, rovněž vyráběných ze špičkových materiálů, keramiky, silikon-karbidu a dalších.


UPOZORNĚNÍ: Karbonové pruty jsou vodivé, a proto je nepouţívejte za bouřky a nebo v blízkosti elektrického vedení. Jsou označeny varovným štítkem jiţ výrobcem. Tímto upozorněním se při pouţívání karbonových prutů řiďte.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ


Teleskopické pruty rozkládejte zásadně postupně od špičky k rukojeti tak, aby jednotlivé díly v sobě držely. Nepoužívejte však násilí a nikdy prut nevysouvejte vyhozením dopředu. U dělených prutů udržujte spojky v čistotě a promazávejte grafitovou vazelínou. Řádně vyčištěný a osušený prut skládejte vždy od nejsilnějšího dílu směrem ke špičce. Při tom nepoužívejte násilí a nevyvíjejte tlak na očka prutu. Mějte na paměti, že prut je vlhký i zevnitř, proto jej ještě týž den rozložte, odšroubujte koncovku prutu a znovu otřete. Předejdete tím případnému zpuchření laku, na který se nevztahuje záruka.
Na každém prutu je uvedena maximální vrhací zátěž (vrhací zátěž znamená součet všech zátěží navázaných na vlasci včetně krmení). Pokud je na prutu uveden test v ohybu v librách přepočet na vrhací zátěž v gramech je uveden v tabulce. Při rybolovu používejte vrhací zátěž, která odpovídá 80 % maximální vrhací zátěže uvedené na prutu, aby nedocházelo k přetěžování prutu. Vyšší vrhací zátěž narušuje vnitřní strukturu materiálu prutu, a toto způsobuje zlomení prutu. Přetížení a následné zlomení může způsobit též i nepřiměřený prudký zásek, uvíznutí, nevhodně nastavená brzda navijáku, šokový návazec či neodborně prováděná rybolovná technika. Pečlivým zacházením a správnou údržbou prutu prodlužujete jeho životnost.


UPOZORNĚNÍ: Nešetrným zacházením s pruty zejména z materiálu uhlík nebo karbon (náraz pláště prutu o hranu, odření a podobně) dochází k narušení blanku a eventuálně k následnému zlomení prutu při rybolovu. Při volbě síly a pevnosti pouţívaného vlasce přihlédněte k tabulce. Při přepravě chraňte pruty před prudkými nárazy vhodným obalem a šetrným uloţením. Nepouţívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku, neţ pro jakou jsou určeny výrobcem, a které odpovídá jejich konstrukce, délka, tvrdost a akce. Na prutech neprovádějte ţádné úpravy, můţete změnit jejich vlastnosti a tím ohrozit jejich správnou funkci. To má za následek jejich poškození i při šetrném zacházení.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Reklamační podmínky pro rybářské pruty se řídí dle platného Občanského zákoníku. Firma Zebco Europe si vyhrazuje právo na posouzení případné reklamace.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


1. Řádně vyplněný záruční list. Při závadě v záruční době se obraťte na svého obchodníka, u kterého jste zboží zakoupili s řádně vyplněným záručním listem. Zboží, které reklamujete do 30 dnů od zakoupení, dodávejte včetně originálního obalu. 2. Záruka se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. 3. Jakékoliv opravy a úpravy může provádět jen autorizovaný servis. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.

ZÁVADY PRUTŮ, NA KTERÉ SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Běžné opotřebení prutu, zlomená špička prutu do 7 cm od koncového očka, zpuchření laku, mechanické poškození oček (vyštípnutí, vylomení, utržení očka), jakékoliv mechanické poškození držáku navijáku koncovky prutu, zlomení prutu při nesprávném zacházení (viz odstavec návod k používání), zlomení prutu ve spojce děleného prutu z důvodu neodborného nasazení dílů.


UPOZORNĚNÍ: Při nákupu zboţí si výrobek důkladně zkontrolujte. Případné výrobní vady (vada laku, křivá očka, mechanické poškození vlivem přepravy atd.) neprodleně reklamujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VYPLNÍ PRODEJCE:

Název a typ prutu:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce